Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Na Konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wygłoszenia referatów w następujących sekcjach tematycznych*:
• historia i teoria mediów,
• teoria komunikowania,
• kultura uczestnictwa,
• Internet i media społecznościowe,
• historia i teoria gier komputerowych,
• sztuka nowych mediów,
• cyfryzacja a digitalizacja,
• przemysły kreatywne.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@cyber-media.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 27 maja 2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „VI CM, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 minut.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania prezentacji zostaną przesłane do Uczestników po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych do wystąpienia ustnego.

Wystąpienia mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@cyber-media.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

* Wyboru sekcji tematycznej należy dokonać podczas rejestracji tematu wystąpienia. Więcej informacji w zakładce Rejestracja.

Facebook